Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.