Raporty bieżące ESPI

Home / Inwestorzy / Raporty bieżące ESPI

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 7/2020, ESPI nr 27/2020, ESPI nr 33/2020 oraz ESPI nr 40/2020 informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, w związku ze zwiększeniem środków przewidzianych na dofinansowanie, […]

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z osobą fizyczną umowę sprzedaży akcji na mocy, której Emitent dokonał zbycia 107.500 akcji Mooneaters S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Spółka zależna”), za cenę wynoszącą 10 zł […]

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym w ramach Spółki zależnej od Emitenta, tj. Mooneaters S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Spółka zależna”) doszła do skutku emisja 75.000 akcji serii B w związku z podjętą przez […]

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 36/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. (dot. zawarcia listu intencyjnego oraz rozpoczęcia negocjacji dot. zawarcia umowy inwestycyjnej) informuje o zakończeniu negocjacji oraz nawiązaniu współpracy przez […]

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 26 listopada 2020 roku sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Łukasza Rosińskiego, który […]

Postawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 10, 00-544 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000381296, NIP: 5213597881, kapitał zakładowy: 2.004.999,90 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 […]

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje o rozpoczęciu negocjacji i zawarciu listu intencyjnego w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej („List intencyjny”) przez Emitenta z No Gravity Games S.A., a także 2 osobami fizycznymi (dalej: „Partnerzy”). Na mocy zawartego Listu […]

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku (dot. rozpoczęcie negocjacji umowy wydawniczej z podmiotem z Rumunii) informuje, iż w dniu 13.11.2020 odstąpił od dalszych […]

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku (dot. zawarcia umowy wydawniczej gry Bee Simulator oraz aktualizacji planowanej premiery gry) oraz raportu bieżącego ESPI nr […]