Raporty bieżące ESPI

Home / Inwestorzy / Raporty bieżące ESPI

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Varsav SA, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym in-formuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 14:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna Anita Lancares Notariusze s.c. przy ul. Hożej 37 m. 16, 00-681 Warszawa. W załączeniu pełna […]

Zarząd VARSAV Game Studios S.A. („Emitent”, „VGS”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. Emitent zawarł z Untold Tales S.A. („UT”) (razem zwani „Partnerami”), umowę, której przedmiotem jest reprezentowanie przez UT studia VGS w rozmowach z potencjalnymi partnerami biznesowymi (platform holders/1st Parties) oraz inwestorami. Umowa została zawarta dla gier: The Path of Calydra oraz […]

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 13 kwietnia 2022 r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia […]

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), zawiadamia, że w dniu 14 kwietnia 2022 roku Spółka otrzymała od Varsav S.A. („Akcjonariusz”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. […]

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13 kwietnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z […]

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2022 roku Spółka otrzymała od Varido Investment Ltd („Akcjonariusz”) zawiadomienie na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 […]

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje nową strategię działalności Spółki na lata 2022-2023. Główne założenia przyjętej strategii są następujące: 1. Główny obszar działalności Spółki w postaci projektów własnych realizowanych przez wewnętrzny zespół produkcyjny. 2. Realizacja równocześnie […]

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 7/2020, ESPI nr 27/2020, ESPI nr 33/2020 oraz ESPI nr 40/2020 informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, w związku ze zwiększeniem środków przewidzianych na dofinansowanie, […]

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z osobą fizyczną umowę sprzedaży akcji na mocy, której Emitent dokonał zbycia 107.500 akcji Mooneaters S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Spółka zależna”), za cenę wynoszącą 10 zł […]