Akcjonariat

Home / Akcjonariat

AKCJONARIAT SPÓŁKI

Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, według stanu na dzień 26 czerwca 2020 roku

L.P. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów (w szt.) Udział w ogólnej liczbie głosów
1 Varsav S.A. 9 304 740 46,41% 9 304 740 56,41%
2 Ciszewski January 1 077 714 5,38% 1 077 714 43,59%
3 Pozostali 9 667 545 48,21% 9 667 545 48,21%
Razem 20 049 999 100,00% 20 049 999 100,00%

STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

L.P. Seria akcji Liczba akcji w (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów (w sztukach) Udział w ogólnej liczbie głosów
1 A 2.095.200 10,45% 4.190.400 10,45%
2 B 604.800 3,02% 604.800 3,02%
3 C 700.000 3,49% 700.000 3,49%
4 D 770.000 3,84% 770.000 3.84%
5 E 10.308.571 51,41% 10.308.571 51,41%
6 F 571.428 2,85% 571.428 2,85%
7 G 3.000.000 14,96% 3.000.000 14,96%
8 H 2.000.000 9,98% 2.000.000 9,98%
Razem 20.049.999 100,00% 20.049.999 100,00%