Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2017 roku podjął uchwałę w przedmiocie przydziału obligacji serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2017 roku.

W konsekwencji, Zarząd dokonał przydziału 200 obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja, o łącznej wartości wszystkich emitowanych obligacji serii D w wysokości 200.000 zł. Obligacje będą miały formę dokumentu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.