Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 19 września 2017 roku umowy kupna-sprzedaży udziałów, na mocy której Emitent nabył 20 udziałów (20% kapitału zakładowego) w spółce Happy Birthday sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000673297, o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział, tj. za cenę w wysokości 1.000 zł. Umowa została zawarta z osobą fizyczną będącą wspólnikiem Happy Birthday sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zawarcie przedmiotowej umowy ma na celu nawiązanie współpracy stron służącej realizacji projektu pod roboczym tytułem Happy2You. Happy2You to aplikacja, która m.in. pozwali użytkownikom na składanie życzeń w formie krótkich filmów wideo wymienianych między użytkownikami poprzez kanały social media.

Integralną częścią aplikacji będzie moduł rozszerzonej rzeczywistości (AR), którego funkcjonalność pozwoli m.in. na nakładanie na głowę użytkownika interaktywnych elementów takich, jak maski, głowy zwierząt, bajkowe elementy itp.

Projekt tworzony jest we współpracy ze znanym sportowcem, który aktywnie wesprze promocję projektu podczas fazy jego implementacji. Aplikacja jest tworzona głównie z myślą o rynku azjatyckim oraz europejskim.

Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi realizację strategii Emitenta w zakresie budowy portfela silnie rozwojowych projektów w fazie seed i start-up z obszaru aplikacji oraz gier VR oraz AR dla odbiorców indywidualnych. Emitent aktywnie wesprze projekt od strony biznesowo-merytorycznej, w dalszej fazie będzie także odpowiedzialny za komercjalizację projektu

Zawarta umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów oraz nie zawiera specyficznych regulacji.