Zarząd Spółki Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 8 Nad-zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotych-czasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki podjętej w dniu 11 sierpnia 2016 roku.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 września 2016 roku

Data zakończenia subskrypcji: 12 września 2016 roku

2. Data przydziału akcji:

Przydział akcji nastąpił w dniu 14 września 2016 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 571.428 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 571.428 akcji.

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii F były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,35 zł za jedną akcję.

6a. Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii F w liczbie 571.428 zostały w całości objęte za gotówkę.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji podpisano umowę objęcia Akcji Serii F z 1 osobą fizyczną.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji podpisano umowę objęcia Akcji Serii F z 1 osobą fizyczną.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły: ok. 665 zł, w tym:

• przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmuje koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 0 zł,

• wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,

• sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,

• promocja oferty: 0 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (“agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

Konrad Mroczek – Prezes Zarządu