Raporty Bieżące EBI

Home / Inwestorzy / Raporty Bieżące EBI

15 lutego, 2021

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Załączniki: 1/ Raport okresowy

21 stycznia, 2021

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Tomasza Milasa (raport bieżący EBI nr 14/2020 z dnia 2 września 2020 roku), w dniu 21 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w drodze kooptacji Pana Jakuba Pieczykolana […]

20 października, 2020

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 10, 00-544 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000381296, NIP: 5213597881, kapitał zakładowy: 2.004.999,90 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia […]

30 września, 2020

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 10, 00-544 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000381296, NIP: 5213597881, kapitał zakładowy: 2.004.999,90 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia […]

23 września, 2020

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września 2020 roku dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 […]

2 września, 2020

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnacje Pana Tomasz Milasa z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 1 września 2020 roku. Postawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane […]

14 sierpnia, 2020

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2020 roku. 1/ Raport kwartalny 2Q2020 Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

1 lipca, 2020

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2020 roku powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Rosińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Spółki, wymagany zgodnie […]

19 czerwca, 2020

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 15/2020 powołującą na okres nowej wspólnej kadencji następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej: 1. Piotr Babieno 2. Magdalena Kramer 3. Wojciech Andrzej Pazdur 4. Tomasz Andrzej Milas 5. […]

18 czerwca, 2020

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 18 czerwca 2020 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad walnego zgromadzenia zostały podjęte. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z […]