Raporty Bieżące EBI

Home / Inwestorzy / Raporty Bieżące EBI

14 czerwca, 2022

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku, Pan Konrad Mroczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki ze skutkiem na koniec dnia 14 czerwca 2022 roku, z przyczyn osobistych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) […]

9 czerwca, 2022

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Varsav SA, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 […]

3 czerwca, 2022

|

Rapoty EBI

Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 14:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna Anita Lancares Notariusze s.c. przy ul. Hożej 37 m. 16, 00-681 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał […]

31 maja, 2022

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Raport_roczny_2021 Sprawozdanie_Zarzadu […]

16 maja, 2022

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego I kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 42471029_Raport_okresowy_1Q2022-0 (1)

15 lutego, 2021

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Załączniki: 1/ Raport okresowy

21 stycznia, 2021

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Tomasza Milasa (raport bieżący EBI nr 14/2020 z dnia 2 września 2020 roku), w dniu 21 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w drodze kooptacji Pana Jakuba Pieczykolana […]

20 października, 2020

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 10, 00-544 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000381296, NIP: 5213597881, kapitał zakładowy: 2.004.999,90 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia […]

30 września, 2020

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 10, 00-544 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000381296, NIP: 5213597881, kapitał zakładowy: 2.004.999,90 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia […]

23 września, 2020

|

Rapoty EBI

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września 2020 roku dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 […]