(17/2018) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

Zarząd Varsav Game Studios S.A. (poprzednio: Varsav VR S.A., dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru...

czytaj dalej

(16/2018) Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe...

czytaj dalej

(11/2018) Raport roczny za rok 2017

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2017. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

czytaj dalej

(10/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe...

czytaj dalej

(9/2018) Powołanie nowego członka do Zarządu Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 7 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Łukasza Rosińskiego na stanowisko Członka Zarządu Emitenta. Życiorys zawodowy Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki:...

czytaj dalej

(8/2018) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, iż w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Łukasza Rosińskiego, Rada Nadzorcza w dniu 7 maja 2018 roku, działając na podstawie § 9 ust. 8 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w przedmiocie...

czytaj dalej