Raporty Bieżące EBI

Home / Inwestorzy / Raporty Bieżące EBI

Zarząd VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do […]

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2023 z dnia 01/08/2023 roku oraz nr 17/2023 z dnia 02/08/2023 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym w związku z dokonaniem wpłat oraz złożeniem oświadczeń przez posiadaczy 2.641.144 warrantów subskrypcyjnych serii C oraz dokonaniem rejestracji przez Krajowy […]

Zarząd VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego IV kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. […]

Zarząd VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku: Raporty okresowe w roku 2024 będą publikowane w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 roku – 14.02.2024 roku; – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 roku – […]

Zarząd VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości ujednolicony tekst raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2023 r., z uwzględnieniem naprawy oczywistej omyłki pisarskiej w postaci błędnego nagłówka z oznaczeniem okresu sprawozdawczego (30.06.2023 zamiast 30.09.2023) w Bilansie Emitenta zamieszczonym na stronach 20 oraz 21 raportu […]

Zarząd VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości ujednolicony tekst raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2023, z uwzględnieniem zaktualizowanego sprawozdania kwartalnego spółki zależnej Mooneaters S.A. Aktualne sprawozdanie spółki zależnej Mooneaters S.A. za III kwartał 2023 r. znajduje się na stronach 14-16 załączonego sprawozdania Emitenta. […]

Zarząd VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. […]

Zarząd VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2023 roku. Emitent wskazuje, że korekta polega na zamieszczaniu poprawnych danych dotyczących Pasywów Emitenta na stronie 23 w pkt 3.1. Bilans raportu kwartalnego. Zarząd informuje, że nie występują inne niż wskazane powyżej zmiany w stosunku do […]

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta, tj. podwyższenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) w dniu […]

Zarząd VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.