Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest zaprezentowanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, zasad wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w trakcie korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora.

Administrator dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc niniejsza Polityka prywatności ulega zmianom. W związku Administrator zachęca do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.

Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2021 r.

 1. Definicje

Użyte w Polityce prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Dane osobowe– wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
 • EOG– Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za wyjątkiem Szwajcarii;
 • Pliki cookies – popularnie zwane ciasteczkami to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet;
 • Polityka prywatności– niniejszy dokument regulujący zasady ochrony danych osobowych oraz zasad wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 • Serwis– strona internetowa pod adresem wwww.varsav.com oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.);

Pojęcia opisane w tym punkcie mają znaczenie dla łatwiejszego posługiwania się niniejszą Polityką prywatności; mogą być pisane z wielkiej i z małej litery, co nie zmienia nadanego im znaczenia.

 • Social media– portale społecznościowe, w których Spółka prowadzi profil/fanpage firmowy lub profil/fanpage swoich usług/produktów, m.in. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Reddit, Steam.

 

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest VARSAV Game Studios S.A., ul. Wilcza 28, 00-544 Warszawa, NIP: 5213597881 , REGON: 142844239, adres e-mail: varsav@varsav.com

III. Współadministratorzy 

Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:

 • Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland;
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland.
 • Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND
 • Reddit Ireland Limited, Attn: Reddit EU Data Inquiries, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292, Ireland
 • Google Ireland Limited, Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland
 • Valve GmbH, Att. Legal, Rödingsmarkt 9, D-20459 Hamburg, Germany

 

Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, tj.:

 • Instagramu, Facebooka, których właścicielem jest Facebook Inc.,
 • LinkedIn, którego właścicielem jest LinkedIn Corporation,
 • Twitter, którego właścicielem jest Twitter, Inc.
 • YouTube, którego właścicielem jest Google LLC,
 • Steam, którego właścicielem jest Valve GmbH,
 • Reddei, którego właścicielem jest Reddit, Inc.

Oprócz tego, w ramach Serwisu wykorzystywane są wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Reddit na których Administrator posiada profile o charakterze służbowym.

Szczegółowe informacje na temat fanpage na Facebooku, grupy na Facebooku, profilu na Instagramie, Twitterze, YouTube, Reddit lub LinkedIn oraz wtyczek społecznościowych zostały opisane w punkcie XIII Wykorzystywane narzędzia. 

Administrator zachęca do zapoznania się z postanowieniami polityki prywatności Współadministratorów Facebook, Twitter, YouTubeLinkedInSteam, Reddit.

 1. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • komentowanie w Serwisie wpisów blogowych;
 • wysłania newslettera (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
 • wysyłania ofert Administratora lub podmiotów przez niego polecanych.
 1. z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
 • przesłania oferty usług lub produktów Administratora;
 • wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy.
 1. z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;
 • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych.
 1. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu;
 • zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
 • tworzenia baz danych;
 • obsługi konta firmowego oraz kont usług Spółki w social media i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;
 • wysłania newslettera jako marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich;
 • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
 • kontaktowania się z Państwem, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych na portalach społecznościowych zostały omówione w punkcie XIII Wykorzystywane narzędzia.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia Państwa dane osobowe.

Odbiorcy danych:

 • Facebook Ireland Limited LTD,4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland – podmiot zapewaniający platformę, na której znajdują się profil społecznościowy na platformie Instagram i strony internetowe (fanpage);
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy;
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający platformę YouTube oraz narzędzie do analizy statystyk (Google Analystics)
 • Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy;
 • Reddit Ireland Limited, Attn: Reddit EU Data Inquiries, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292, Ireland, podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy;
 • Valve GmbH, Att. Legal, Rödingsmarkt 9, D-20459 Hamburg, Germany, podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy oraz strony produktowe z produktami Spółki.

 

 1. Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

Administrator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie EOG. Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym takich jak np. Facebook Ireland Limited LTD, może powodować, że Państwa dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

Administrator zachęca do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności każdego z dostawców o zasięgu międzynarodowym.

VII. Ujawnienie danych osobowych

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym przekazanie do właściwych organów lub organów ścigania.

VIII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

 • dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem się na newsletter

przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasy cofnięcia zgody. Zwracam jednak uwagę, że po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;

 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego

przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;

 • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody

do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Jednakże po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;

 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie

przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;

 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych

przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;

 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych

w tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Social media – przez okres istnienia stron firmowych, grup lub kont na danym portalu społecznościowym;

 • dane osobowe przetwarzane docelów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową

będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych;

 • dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniamido upływu okresu przedawnienia.
 1. Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Prawo do wycofania zgody, na podstawie której Administrator przetwarza Państwa dane osobowe. Niemniej jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą nie zostać w całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Państwa uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji swoich praw możesz zwrócić się do mnie jako Administratora poprzez adres varsav@varsav.com wskazując zakres swoich żądań.

 1. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie pewnych danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu lub niemożliwością wykonania usługi.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator analizuje dane osobowe subskrybentów newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych przez sklep prawny w ramach Serwisu, historię aktywności na swoich profilach i grupach w Social media. Przedmiotowa analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawcy danych usług, np. dostawca newslettera, właściciel platformy Instagram. Analiza danych nie będzie jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, w tym państwa prawa lub wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji odbiorców w celu dostosowania do tych preferencji tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów. Administrator może kierować do Państwa dedykowane i spersonalizowane oferty za pośrednictwem zindywidualizowanej korespondencji e-mailowej, pocztowej lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach komunikacji.

Niemniej jednak Administrator informuje, że mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania, które mogłoby mieć to wpływ na Państwa prawa i obowiązki.

XII. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz zewnętrzne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym usprawnienia jej nawigacji,
 • zapamiętania preferencji dotyczących plików cookies,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem,
 • badań statystycznych i analitycznych,
 • łączenia z portalami społecznościowymi,
 • prawidłowego funkcjonowania e-sklepu, w tym porzuconych koszyków.

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając w przycisk „Wyrażam zgodę”, wyrażają Państwo zgodę na użycie plików cookies, chyba że później postanowią je Państwo wyłączyć. Mają Państwo również możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies – klikając w przycisk „Nie wyrażam zgody”. W takiej sytuacji wykorzystywane będą wyłącznie pliki cookies własne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Mają Państwo możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Mogą Państwo również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

W poniżej umieszczonych linkach zawarte są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Chrome   Firefox   Internet    Explorer     Opera

Co więcej, mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych przez plik cookie za pośrednictwem Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki: wtyczka.

Jeśli będą Państwo korzystać z Serwisu bez zmiany w swojej przeglądarce internetowej, to Serwis będzie wykorzystywać pliki cookies w wymienionych celach.

Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Państwa preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:

 • w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na urządzeniu końcowym, może nie być możliwe korzystanie z jej funkcjonalności, a część treści może być niewidoczna;
 • przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki  internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.

Konsekwencją zaakceptowania plików cookies jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Państwa urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą nie będą Państwo mieli kontroli.

XIII. Wykorzystywane narzędzia

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia swojej działalności gospodarczej, w tym stworzonego przez siebie Serwisu:

 • Formularz kontaktowy 

W Serwisie został udostępniony formularz kontaktowy. W celu skorzystania z formularza kontaktowego zobowiązani są Państwo do podania imienia i nazwiska, adres e-mail, temat wiadomości oraz dane podane w treści wiadomości. Przedmiotowe dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Państwem. W ramach wykorzystywania formularza kontaktowego Administrator zbiera również dane osobowe w postaci adres IP oraz podpis Państwa przeglądarki. Powyższe dane osobowe są niezbędne w związku z wykorzystywanymi w Serwisie zabezpieczeniami, które pomagają między innymi przy wykrywaniu spamu.

 • Formularz zamówienia (Dane płatności) w Sklepie

Składając zamówienie w sklepie prawnym dostępnym w Serwisie muszą Państwo podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie w celu realizacji zamówienia, zawarcia Umowy, a także w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń. Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail.

 • Social media

Państwa dane osobowe podawane w Social media prowadzonych przez Spółkę będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania profilami spółki w Social media, komunikowania się z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności w Social media.

Podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda. Dobrowolnie decydują się Państwo się polubienie/obserwowanie/ wchodzenie w interakcje na profilu/ stronie/grupie w danym portalu społecznościowym. Zasady panujące na fanpage w social media są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w danych portalu społecznościowym wynikają z regulaminów firmy danego portalu. W każdej chwili mogą Państwo przestać obserwować, a nawet zablokować profil Administratora stworzony na w Social media. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przez Administratora platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że nie będą wyświetlane Państwu żadne treści tworzone przez Administratora. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator przetwarza Państwa ogólnodostępne dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na Państwa profilach i oznaczone publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy w Social media i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

 • Wtyczki społecznościowe  

Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych w Social media oraz wtyczek umożliwiających udostępnienie treści w tych serwisach społecznościowych, w szczególności „Udostępni”. Przedmiotowe wtyczki są oznaczono logo danego serwisu społecznościowego.

Dane są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy państwo aktywnie kliknął w odpowiedni przycisk wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę wtyczki przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Państwo zostaną przekierowani do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego, a Państwa przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tychże serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, Państwa dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem Państwa danych osobowych. Więcej na temat współadministratorów opisano w punkcie III Polityki prywatności. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Państwa w przycisk wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy.

Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy posiadają Państwo konto w danym portali społecznościowym lub czy są Państwo zalogowani. W przypadku, gdy są Państwo zalogowani na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Państwa konta (profilu).

W celu uzyskania więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych osobowych, w tym zasad ich przetwarzania przez dostawcę danego portalu należy zapoznać się z politykami prywatności tychże dostawców.

 • reCAPTCHA

Serwis wykorzystuje usługę firmy Google LLC, której celem jest zabezpieczenie Serwisu i ograniczenie możliwości przesyłania danych niewypełnianych przez człowieka, zaś generowanych przez programy lub boty. W trakcie wykorzystywania tego narzędzia dochodzi do sporadycznego badania czy zachowania osoby odwiedzającej niniejszą witrynę nie noszą znamion zachowań robotów i w takiej sytuacji dochodzi do zbierania danych osobowych (adresu IP), których odbiorcą danych osobowych jest Google LLC.

Więcej informacji na temat narzędzia reCAPTCHA można znaleźć w polityce prywatności oraz w oświadczeniu dotyczącym tego narzędzia. 

 • Narzędzia analityczne

W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje:

 1. wtyczkę Statify w celu analizy statystyk. Stosowana wtyczka nie zbiera żadnych niepotrzebnych ani osobistych informacji, nie wymaga również plików cookies. Wtyczka nie zbiera adresów IP, bo liczy nie użytkowników, ale ilość wyświetleń;
 2.  narzędzia Google Analytics.W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili mają Państwo możliwość zablokowania kodu śledzącego instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: dodatek. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie, adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz Traktatowych Państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,  przeglądane podstrony w ramach Serwisu, czas pędzony w Serwisie i jego podstronach, przejścia pomiędzy podstronami Serwisu, źródło, z którego użytkownik przechodzi do Serwisu. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360. Administrator zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami związanymi z wykorzystywaniem przez Google LLC danych z witryn i aplikacji: Google LLC. 

Administrator wykorzystuje rownież dostępne na profilach Social media funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali.

 • Newsletter

Administrator przetwarza dane osobowe swoich subskrybentów w postaci imienia oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania Państwa adresu e-mail do listy subskrybentów zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera.

Subskrypcja newslettera oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wysyłanie do informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Potwierdzając zapis na newsletter wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także przekazywania informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.

 • Linki odsyłające

W Serwisie mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym linki afiliacyjne podchodzące od partnerskich sieci. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony internetowe. Administrator każdorazowo zachęca do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 • Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. tj. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, informacje o przeglądarce użytkownika, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany, informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego korzystasz. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do Państwa identyfikacji.

XIV. Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana. Najnowsza wersja przedmiotowego dokumentu jest publikowana w Serwisie.

Przyczyną zmian dokumentu mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy rozwój Serwisu. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki prywatności w przyszłości będą publikowane i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Administrator zaleca każdorazowo przeglądanie polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań w Serwisie.

Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2021 r.