Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2018 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Varsav VR S.A., działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6 w Warszawie następujących punktów obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obroty organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii H,

2. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obroty organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii I.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 12 oraz 13.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 ,

5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav VR S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 stycznia 2017 roku,

6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav VR S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,

7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017,
8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
10/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej,
11/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
12/ podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obroty organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii H,
13/ podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obroty organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii I.
14/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.
Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”