Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2020 roku powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 14 kwietnia 2020 roku uchwały w sprawie zmiany funkcji pełnionej dotychczas przez Członka Zarządu Spółki – Łukasza Rosińskiego poprzez przyznanie mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Powyższa zmiana jest podyktowana rezygnacją złożoną przez dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki w osobie Konrada Mroczka, o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 4/2020 w dniu 14 kwietnia 2020 roku.

Postawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”