Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Varsav Game Studios S.A. (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje o złożeniu w dniu 14 maja 2020 roku wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu “Szybka ścieżka dla Mazowsza”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiotem wniosku jest projekt: ” QUADRIMA – kompleksowa technologia umożliwiająca znaczny wzrost jakości i produktywności złożonych, interaktywnych animacji ze szczególnym uwzględnieniem animacji wielonożnych zwierząt oraz ich interakcji z obiektami stałymi i ludźmi na potrzeby gier akcji”.

Czas realizacji projektu to: wrzesień 2019 – grudzień 2022.

Całkowita wartość projektu to 5 210 586,35 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 73,7% wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą kwotę Spółka sfinansuje ze środków własnych.

O decyzji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie dofinansowania projektu Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI. Zarząd VARSAV Game Studios S.A. przekazuje przedmiotową informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Spółki.