Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną przez Panią Annę Andrzejak (raport bieżący EBI nr 5/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, w dniu 14 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w drodze kooptacji Pana Aleksandra Sierżęgę w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorys zawodowy

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.