Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku Emitent powziął informację od Varido Investment Ltd z siedzibą w Nikozji (“Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: “Ustawa o ofercie”), zawiadomił, iż w dniu 21 grudnia 2018 roku spółka zależna od Akcjonariusza, tj. Varsav S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka zależna”) zbyła 208.695 akcji serii H Spółki.

W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza pośrednio.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Dokonanie w dniu 21 grudnia 2018 roku transakcji zbycia 208.695 akcji serii H Spółki przez Spółkę zależną na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 20 grudnia 2018 roku, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza pośrednio.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki, natomiast pośrednio przez Spółkę zależną, Akcjonariusz posiadał 10.883.648 akcji Spółki, reprezentujących 54,28 proc. kapitału Spółki oraz 54,28 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, natomiast pośrednio przez Spółkę zależną, Akcjonariusz posiada 10.674.953 akcji Spółki, reprezentujących 53,24 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 53,24 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:

Varsav S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca Spółką zależną od Akcjonariusza posiada 10.674.953 akcji Spółki, reprezentujących 53,24 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 53,24 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Nie dotyczy