Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2020 roku powziął informację o rezygnacji Pana Konrada Mroczka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 14 kwietnia 2020 roku z powodów zdrowotnych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Pan Konrad Mroczek będzie nadal zaangażowany w działalność Emitenta w ramach wewnętrznych struktur Spółki.

Postawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”