Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki z dnia 11 sierpnia 2016 roku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 sierpnia 2016 roku
Data zakończenia subskrypcji: 14 września 2016 roku
2) Data przydziału akcji:
Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja akcji serii E doszła do skutku w dniu 14 września 2016 roku.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii E obejmowała 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji Serii E nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.
5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii E zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) Akcji Serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Serii E były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję.
6a) Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje Serii E zostały objęte za wkład niepieniężny:
a) przedmiot wkładów niepieniężnych:
10.308.571 Akcji Serii E Spółki zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą „Insignis Capital Łukasz Rosiński” z miejscem prowadzenia działalności w Grodzisku Mazowieckim, NIP: 5291705273, REGON: 146080997, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych (tj. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c.)
Przedmiotem wkładu niepieniężnego są aktywa w postaci zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych – w skład którego, nie wchodzi prawo własności nieruchomości ani prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Główny obszar działalności Przedsiębiorstwa stanowi doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo pod firmą „Insignis Capital Łukasz Rosiński” obejmowało także koncept poszerzenia działalności o produkcje gier komputerowych oraz aplikacji AR/VR, jak również inwestycji w projekty z tych obszarów , w tym również wstępną koncepcję, na której następnie oparto grę Bee Simulator.
b) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny:
Wartość godziwa wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą „Insignis Capital Łukasz Rosiński” została oszacowana na kwotę 3.608.000 zł (trzy miliony sześćset osiem tysięcy złotych), na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta – Andrzeja Puluta, wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 10972 z dnia 24 maja 2016 roku. Raport z wyceny stanowi załącznik do niniejszego raportu,
c) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem ich liczby:
W wyniku przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 10.308.571 Akcji Serii E zostało objętych przez 1 podmiot, tj. Varsav S.A. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631961.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 podmiotowi, tj. Varsav S.A. z siedzibą w Warszawie.
8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowa objęcia akcji została zawarta z 1 podmiotem, tj. Varsav S.A. z siedzibą w Warszawie.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 0 zł, w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
– koszty promocji oferty: 0 zł.