Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd VARSAV VR S.A. (dalej: “Spółka”, “Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o przyznaniu spółce zależnej od Emitenta, tj. Ovid Works sp. z o.o., dofinansowania na realizację Projektu pt. “Rozgałęzienia w Narracji Reaktywnej: projektowanie, zasady oraz narzędzia”, w ramach Programu sektorowego GameINN, finansowanego ze środków Działania 1.2 “Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.

Przyznana spółce Ovid Works sp. z o.o. kwota dofinansowania na ww. projekt wynosi 1.790.353,60 zł, co stanowi 75,73 proc. całkowitej kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.