Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd VARSAV VR S.A. (dalej: “Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o nieprzyznaniu VARSAV VR S.A. dofinansowania na realizację Projektu pt. “BE ANI-MAL VRAR – stworzenie zestawu narzędzi i algorytmów do silnika Unreal Engine 4 służących ultra realistycznemu odzwierciedleniu oświetlenia, efektów specjalnych, modeli 3D oraz zja-wisk atmosferycznych w mikro świecie zwierząt z elementami fauny i flory w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości”, w ramach Programu sektorowego GameINN, finansowanego ze środków Działania 1.2 “Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.