Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z dokonanym w dniu 31 października 2017 roku wykupem 35 obligacji serii B o wartości 35 tys. PLN, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 16 września 2015 roku, w dniu 3 listopada 2017 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie umorzenia przedmiotowych obligacji.

W związku z wykupem przedmiotowe obligacje zostały umorzone.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.