Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: “Spółka” lub “Emitent”) informuje, że w dniu 7 września 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Varido Investments Limited (dalej: Akcjonariusz”), złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 – tekst jednolity ze zmianami). Przedmiotowym zawiadomieniem Akcjonariusz poinformował, że w wyniku podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w dniu 4 września 2017 roku w sprawie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu – w stosunku 2 głosy na 1 akcję – serii A na akcje zwykłe na okaziciela, udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ obniżeniu poniżej progu 15%.

Przed zamianą akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela Akcjonariusz posiadał 1 596 077 akcji Spółki, co stanowiło 8,84% w kapitale zakładowym oraz dawało 3 192 154 głosów tj. 15,85% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po zamianie akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela liczba aktualnie posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wynosi 1 596 077, co stanowi 8,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki, natomiast aktualna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza wynosi 1 596 077 i stanowi 8,84% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Jednocześnie informuję, że:

1. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,

2. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej,

3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej,

4. W ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce VARSAV VR S.A.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: