Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 11 października 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Varsav S.A., tj. podmiot blisko związany z Panem Łukaszem Rosińskim, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, doszło do objęcia przez Varsav S.A. 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta w wyniku częściowego wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A w dniu 11 października 2018 roku.

Varsav S.A. to podmiot blisko związany z Panem Łukaszem Rosińskim, w którym Pan Łukasz Rosiński pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pan Łukasz Rosiński z uwagi na pełnioną funkcję Członka Zarządu Emitenta posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Załącznik: