Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 11 października 2018 roku sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Łukasza Rosińskiego, który pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Emitenta, pozyskał informację o zbyciu przez Łukasza Rosińskiego 50.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, w wyniku transakcji dokonanej w dniu 11 października 2018 roku.

Pan Łukasz Rosiński pełni w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję Członka Zarządu, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załącznik: