Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 października 2018 roku w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii A dokonanej na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii H, wydał 100.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcje, o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A, tj. Varsav S.A. z siedzibą w Warszawie.

Akcje zostały wydane w postaci odcinka zbiorowego akcji na okaziciela serii H po uprzednim wniesieniu przez uprawniony podmiot pełnego wkładu na pokrycie przedmiotowych akcji w wysokości 200.000 zł.
W związku z wydaniem akcji serii H, a także w nawiązaniu do dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.814.999,40 zł (jeden milion osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
f) 571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
h) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Przedmiotowe akcje serii H w liczbie 100.000 stanowią 0,55 proc. kapitału zakładowego Spółki i 0,55 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”