Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2016 z dnia 2 września 2016 roku Zarząd Varsav VR S.A. (dalej jako “Emitent”) przekazuje zaktualizowaną strategię działalności VARSAV VR S.A. na lata 2018-2019.

Strategia Emitenta ukierunkowana jest na osiągnięcie istotnej pozycji rynkowej na rynku gier komputerowych oraz aplikacji m.in. z obszaru wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Strategia Emitenta będzie realizowana w szczególności w następujących obszarach:

1.Produkcja gier komputerowych i mobilnych oraz aplikacji m.in. z obszaru wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR) w oparciu o własny zespół produkcyjny.

Zarząd Emitenta planuje rozszerzenie produkcji gier komputerowych także na urządzenia mobilne. Pierwszym produktem dedykowanym na platformy mobilne będzie gra AR KICKER, nad którą pracuje zespół Emitenta (planowana premiera gry to przełom 2018 i 2019 roku).

2.Świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych z zakresu IT ze szczególnym naciskiem na rozwiązania z zakresu VR oraz AR oraz tworzenie zaplecza technologiczno – biznesowego dla projektów z branży AR/VR

Strategia działalności Emitenta w przedmiotowym obszarze zakłada oferowanie klientom dedykowanych rozwiązań IT oraz aplikacji wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Emitent 1) świadczy usługi doradcze przy tworzeniu koncepcji aplikacji, 2) następnie przygotowuje indywidualne rozwiązanie w oparciu o wytworzoną wspólnie koncepcję. Aplikacje wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR oraz AR) cechuje wysoka immersja, czyli doznanie całkowitego zanurzenia się w treści prezentowane przy użyciu gogli AR/AR. Jest to nowe podejście do prezentacji produktów i obsługi klienta, doświadczenie angażujące użytkownika, pozwalające w pełni doświadczyć unikalnych cech produktu lub usługi.

Ponadto w ramach przedmiotowej działalności Emitent współpracuje z uczelniami, ośrodkami badawczymi oraz producentami urządzeń AR/VR celem umacniania pozycji rynkowej i rozpoznawalności marki Spółki.

W ramach działań z powyższego zakresu, Emitent planuje w I kwartale 2018 roku uruchomienie portalu crowdfundingowego CrowdDragons.com. Przedmiotowa platforma będzie umożliwiała w prosty sposób pozyskiwanie środków pieniężnych dla projektów z branży gier komputerowych, mobilnych, AR/VR oraz technologii związanych z ich tworzeniem.

W ocenie Emitenta możliwości, które będą oferowane przez platformę crowdfundingu pozwalają na realizację celów zarówno Emitenta, jak i celów innych spółek z branży gier komputerowych oraz VR/AR, które mogą pozyskiwać dodatkowe środki na działalność oraz uzyskiwać rynkową wycenę na kolejnych etapach rozwoju.

Utworzenie portalu stanowi realizację strategii Emitenta w zakresie podejmowania działań celem ułatwienia pozyskiwania kapitału przez podmioty z rynku gier komputerowych oraz VR/AR z Europy Środkowo-Wschodniej, jak również jest częścią działań prowadzących do umacniania pozycji rynkowej i rozpoznawalności marki Spółki na rynku.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest w trakcie zawiązywania spółki prawa handlowego, w ramach której Emitent będzie prowadził przedmiotową działalność. Nowo powstała spółka będzie w 100 proc. zależna od Emitenta.

3.Działalność wydawnicza na rynku gier komputerowych, mobilnych oraz aplikacji z obszaru wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości

Zarząd Emitenta zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność o wydawanie gier komputerowych, mobilnych oraz aplikacji z obszaru VR oraz AR produkowanych przez podmioty trzecie. W tym celu Zarząd Emitenta planuje powołanie profesjonalnego zespołu składającego się z doświadczonych specjalistów w zakresie wydawania gier. Zarząd Emitenta dokonuje bieżącej analizy potencjału wyróżniających się pod względem koncepcji lub fabuły gier tworzonych przez zespoły deweloperskie z Europy Środkowo-Wschodniej, które w przyszłości mogą być przedmiotem zainteresowania Emitenta jako wydawcy gier. W szczególności Emitent zamierza pozyskiwać klientów poprzez portal CrowdDragons.com.

4.W ramach dodatkowej działalności, stanowiącej uzupełnienie w stosunku do podstawowego przedmiotu działalności Spółki, Emitent będzie prowadził działalność polegająca na:

a)udzielaniu wsparcia eksperckiego (np. recenzuje poszczególne etapy produkowanej przez spółkę gry) lub

b)udzielaniu wsparcia technologicznego (np. poprzez wykonanie wszystkich bądź niektórych etapów produkowanej gry przez zespół deweloperski Emitenta) lub

c)udzielaniu wsparcia finansowego poprzez:

•objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w podmiotach z branży gier komputerowych oraz AR/VR, a w przyszłości także:

•udzielanie finansowania poprzez tworzony przez siebie portal crowdfundingowy.