Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Varsav Game Studios S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako “Emitent”, “Spółka”), informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał od BigBen Interactive (“Wydawca”) informacje o zawarciu przez Wydawcę z Epic Games Inc. z siedzibą w USA (“Epic Games”) umowy na podstawie, której Epic Games będzie realizowało sprzedaż wersji elektronicznej gry Bee Simulator (dalej: “Gra”) na urządzenia PC w Epic Games Store, na zasadach wyłączności. Okres, w którym Epic Games jest wyłącznie uprawnionym do sprzedaży Gry na urządzeniach PC rozpoczyna się w dniu premiery Gry, tj.14 listopada 2019 roku i trwał będzie rok.

Gra zostanie również wydana na konsole Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch w dniu 14 listopada 2019 roku. W ocenie Emitenta umowa zawarta z Epic Games na ww. warunkach może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Dodatkowo przedmiotem współpracy Emitenta z Epic Games jest udzielenie Spółce przez Epic Games licencji na wykorzystanie najnowszej wersji technologii Unreal® Engine 4 (silnik gry) w produkcjach realizowanych przez Emitenta, które Emitent planuje wydać na platformach Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz komputery PC.

Umowa pomiędzy Emitentem, a Epic Games została zawarta na okres 3 lat i przewiduje korzystne warunki współpracy Stron, co w ocenie Emitenta może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta, poprzez zmniejszenie poziomu ponoszonych kosztów na rzecz dostawcy ww. silnika gry.